Past Yerevan Event: VOL 21

Large wide screen 20shot 202018 01 10 20at 2010.39.57

VOL 21

January 23, 2017
@ Akumb (The Club)

When you think of public governance process, what do you think of? The perceptions can be a bit of a ‘black box’ that we invite you to open!

We believe that the shift to information technology, open data and smart analytics in business industries has power to improve governance processes. Let's explore how best practices from business and tech industries can be applied in public governance, what changes can we expect, and how policymakers and citizens should respond.

Join the evening of inspiration on innovating and hacking governance on January 23, 20:20 at The Club. Please note that our speakers will present in English and register in advance via link above. 

The event is put together with Kolba Lab, UNDP Armenia and EU in Armenia. It takes place within the framework of Armenia’s second Public Sector Innovation Week (#PSIWeek). The week is part of #Inno4dev: Innovation for Development project (www.kolba.am/en/inno4dev) and is funded by the European Union. #PSIWeek will take place January 19-27, 2017. 

###

Ի՞նչ եք պատկերացնում, երբ խոսում ենք հանրային կառավարման գործընթացների մասին: Մեր օրերում անցումը դեպի տեխնոլոգիաները և համացանցը կառավարման նորարարության անսահմանափակ հնարավորություններ են ստեղծում: Շատ հնարավոր է, որ բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բիզնես ոլորտում, կրկնվեն նաև պետական հատվածում: Ինչպե՞ս պետք է արձագանքեն այս փոփոխություններին պետական հատվածի ներկայացուցիչները և մենք՝ քաղաքացիներս: Պատասխանը միգուցե կարելի է գտնել այլ ոլորտներում հաջողված դեպքերի և պատմությունների մեջ:

Հրավիրում ենք ձեզ փնտրելու բազմաթիվ հարցերի պատասախանները «Պեչա-Կուչայի» խոսնակների հետ միասին, հունվարի 23-ին, ժամը 20:20 «Ակումբում»: Երեկոյի լեզուն անգլերենն է: Խնդրում ենք նախապես գրանցվել վերը նշված հղումով: 

Միջոցառումը տեղի է ունենում Հայաստանի երկրորդ Հանրային կառավարման նորարարության շաբաթվա շրջանակներում (#PSIWeek), որն է «Նորարար առաջընթաց» ծրագրի մի մասն է (www.kolba.am/en/inno4dev): Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Կոլբա նորարարական լաբորատորիայի կողմից:
#PSIWeek-ը տեղի կունենա 2017թ. հունվարի 19-27:

Thumb slide017

Improving Public Services by Digital Technology

BY ARAM MKHITARYAN
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

Aram Mkhitaryan explores how technologies can be used to improve Government services and what are the new ways of organising and delivering information and services.

Thumb slide035

The Key to Holding Government Accountable

BY ARTUR PAPYAN
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

Artur Papyan explains how can mass media and journalism can help improve public governance process and keep government accountable for its' actions. Artur gives a Armenian's perspective on an international issue. 

Thumb slide052

Design Thinking: New Normal for Georgia's Public Service

BY KHATUNA SANDROSHVILI
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

In the fast changing global landscape of governance, what are the new shapes it is taking? How can citizens be part of this process? What does it translate into in the Georgian reality? Here are the first examples of design thinking experiments in public service development in Georgia. Khatuna Sandroshvili

Thumb slide070

Behavioral Science and Governance

BY ARMENAK ANTINYAN
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

Armenak Antinyan discusses how different policy interventions may change human behavior.

Thumb slide095

Changing the “How” of Development

BY DMITRI MARIASSIN
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

Dmitri Mariassin provides a look at governance innovation from the perspective of United Nations Development Programme in Armenia.

Thumb slide118

Entrepreneurial Mindset: adds value or creates problems?

BY ARAKSIA MARTIROSSIAN
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

Araksia Martirossian discusees the pros and cons and of entrepreneurial mindset applied to public governance.

Thumb slide140

Random Thoughts on Management

BY VAHE BALOULIAN
@ VOL 21 ON JAN 23, 2017

"You have to make every person's day a little better becuase they met you. There is no other reason to be in public service."


Vahe Baloulian
 discusses principles of good management within innovative business environment, and how those principles can apply to public governance.

Aram Mkhitaryan
Founder, Helix in Yerevan
Khatuna Sandroshvili
Social Innovation Specialist, UNDP Georgia in Tbilisi
Artur Papyan
Blogger, journalist, IT and Media Consultant in Yerevan
Armenak Antinyan
Assistant Professor, Tianjin University of Finance and Economics, China in Yerevan
Dmitri Mariassin
Deputy Resident Representative, UNDP Armenia
Vahe Baloulian
CEO at BetConstruct, Co-Founder at Trinity Canyon Vineyards in Yerevan
Araksia Martirossian
Founder , IAB International Academy of Business in Yerevan